Правни услуги

Legal Estates Ви предлага пълно правно обслужване при покупка, продажба или инвестиране в недвижими имоти в България.
Резултатите от търсенето ви

Legal Estates Ви предлага пълно правно обслужване  – консултации и услуги по всички правни аспекти при  покупка, продажба или инвестиране в недвижими имоти  в България. 

Legal Estates /Адвокат Зоя Чернева www.cherneva-law.eu/ ще Ви предостави пълен пакет от услуги свързани с покупко-продажбата на недвижимите имоти в България, а именно:

Проучване на собствеността, наличие или липса на тежести и други вписвания за имота:

  • За купувачи – детайлно проучване на собствеността на избрания от Вас имот и наличието на тежести – изследване историята на собствеността, проверка за ипотеки, възбрани, искови молби, завещания и наличие на права на трети лица.
  • За продавачи – преглед на наличните документи за имота с оглед безпроблемна бъдеща сделка.

Изготвяне на пълномощни за разпореждане с недвижим имот: 

В допълнение, консултираме нашите клиенти в зависимост от конкретният случай и изготвяме за тях и всички изискуеми по закон декларации, които следва да съпътстват пълномощното при неговото използване (декларации по чл. 42 ЗМИП, декларации по чл.59 ЗМИП, декларации по чл. 264, ал.1 и 2 ДОПК, декларации по чл. 25, ал.8 ЗННД и други).

Имаме богат опит с представителство на клиенти от цял свят и със заверка на пълномощни в чужди държави и в зависимост от това , къде ще бъде извършена нотариалната заверка, нашият адвокат ще изготви документите на необходимият за Вас език :английски, полски, немски, руски и др.

За своите клиенти, които не живеят в България, можем да подготвим и извършим всички необходими действия по изготвяне на необходимите пълномощни и декларации. Можем да работим изцяло онлайн, като изпратим необходимите документи на посочен от клиента адрес (имейл или пощенски), заедно с подробни инструкции по заверка на документите и поставянето на апостил върху тях в съответната държава (ако такъв е необходим).

Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

При изготвянето на договорите провеждаме консултации с клиента и срещи с ответната страна, чрез които отделяме най-съществените елементи на бъдещия договор. Изготвяме договорите така, че да защитят в максимална степен интересите на нашите клиенти. Те получават детайлна консултация по клаузите на бъдещия договор, последиците от неговото сключване и обема на правата и задълженията, които ще бъдат поети, ако съответният договор бъде подписан.

Нотариален акт за недвижим имот в България – подготовка и снабдяване:

Съгласно българското законодателство акта за прехвърляне на собствеността върху недвижими имот се извършва чрез Нотариален акт. Прехвърлянето на владението на имота е последният етап от сделката. Собствеността преминава към новия собственик с подписване на нотариалния акт.

Ние ще изготвим нотариалният акт във формата, която е нужна за Вашият конкретен случай:  за покупко-продажба, дарение или замяна на недвижими имоти в България,  констативен нотариален акт за собственост /при наследство/ или констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

За нашите клиенти, които не живеят в България, можем да подготвим и извършим всички необходими правни действия като пълномощници, включително и да изготвим и подпишем нотариалния акт.

В допълнение към покупко-продажбата на имоти, ние също така предоставяме правни услуги по отношение на наследяване и други въпроси, свързани с правото на собственост, като помагаме за решаването на често сложен проблем с отговори, които осигуряват спокойствие.

  • Намерете имот

Сравнете имоти